Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
86/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Β΄ τρίμηνο).

196/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή Υπηρεσιών ασφάλειας
και επιτήρησης δημοτικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων .

261/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατόπιν του υπ΄αριθμ. 114578/2021 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

258/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/2021).

257/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α20/4956).

256/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου

249/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υλικών και αδειών χρή
σης για το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου.

248/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 442.200,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση
για την κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλή
θηκαν από την εμφάνιση του covid-19.

247/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 76.600,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως τακτική επιχορήγηση για
την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2021.

239/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την εκτέλεση
του συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘’Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης
απορ/των (ΣΜΑ) στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλή
των βάσει ΠΕΣΔΑ’’.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη
σης.

34/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ενσωμάτωση Δικτύου Πράσινου Σημείου και Γωνιών
Ανακύκλωσης στην επικείμενη επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου μας.

260/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός
έδρας (Αύγουστος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

254/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πράξη
«Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

253/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδη-
λατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

250/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 85 Next › Last »
Επιστροφή