Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
193/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021- 2022

403/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

365/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατανομή ποσού 51.319,53 € από ΚΑΠ 2017, 2018 & 2019 για
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου
– Περαχώρας.

364/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατανομή ποσού 36.384,62 € από ΚΑΠ 2016 & 2017 για επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων

363/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης
σε άπορους δημότες (έκτακτη επιχορήγηση COVID 19)
κατόπιν διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).

409/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας λογισμικού και αδειών
χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

408/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.

407/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης τεχνητού
χλοοτάπητα γηπέδου Ισθμίας.

389/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 18322/2020 τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας
συντήρησης, επισκευής λοιπού αθλητικού εξοπλισμού.

388/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή και
συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων
στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων’’.

387/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋ/σμού
τρέχοντος έτους.

386/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 223.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για
την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

185/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της
Κοινότητας Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον
Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος.

381/2020 Οικονομική Επιτροπή

Θ Ε Μ Α 9ο :΄Εγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης πα
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δή-
μου στα πλαίσια της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου για
περίοδο 2020-2023.

380/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους για την κάλυψη των δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν της υπ΄αριθμ΄160/2020 ΑΔΣ.

1 2 3 11 49 Next › Last »
Επιστροφή