Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
40/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας.

39/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )».

38/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 )».

37/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019)».

36/2021

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέ
λεση του έργου ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώ
νος στο Λουτράκι’’.

35/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέ
λεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε.
Αγ. Θεοδώρων’’.

34/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισσης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

33/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανά
θεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρ
τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτρο
κίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων.

46/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, του Δήμου μας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περι-
φέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου ‘’Συντήρηση επαρ
χιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές
οδών)’’. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής.

21/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
για το έτος 2020

20/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Συνεδριακού Κέντρου
Λουτρακίου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
Λουτρακίου (LTO).

17/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί αναγκαιότητας μετεγκατάστασης του Λυκείου
Αγίων Θεοδώρων

14/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του (κατόπιν πρόταξης) δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό
τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το
οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας
MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω
εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην περιοχή.

13/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Παραχώρηση ή μη αντί μισθώματος χρήσης δημοτικού ακινήτου για
ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερμα
τικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.

10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εκδοση ψηφίσματος κατά των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τις ιαματικές πηγές.

1 2 3 11 61 Next › Last »
Επιστροφή