Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
10/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δημητρίου
Αντωνιάδη κατά Δήμου.

9/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της εξώδικης
δήλωσης – όχλησης της ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΙ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
κατά του Δήμου μας.

8/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ένταξης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
‘’Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδο
τικού προγράμματος ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ’’
2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης.

7/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
– εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο
Λουτράκι.

6/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών
προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις
κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
2020 – 2023:
• ΑΤ 07 «Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων»,
• ΑΤ 08 «Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό,
τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID 19»,
• ΑΤ 09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλο-
ποίηση του Προγράμματος»,
• ΑΤ 10 «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών
χώρων σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμεΑ»,
• ΑΤ 12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

5/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανά
θεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρ
τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτρο
κίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων.

4/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας ελαστικών.

3/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων»
(ΜΕΡΙΜΝΑ) έτους 2021.

3/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων»
(ΜΕΡΙΜΝΑ) έτους 2021.

2/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
μοναδικό την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ

1/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

479/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής
Κοινοτήτων έτους 2020. Απαλλαγή υπολόγων.

474/2020 Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 408/2020 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης τεχνικής έκθε-
σης παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του
Δήμου. ΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 24695/23-12-2020 σχετιικής τεχνικής
έκθεσης.

473/2020 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης στο Ε.Π. ‘’Υποδομές μεταφορών, Περιβαλ
λον & Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στον άξονα προτεραιότητας 14 ‘’Διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
των πόρων (Τ.Σ.)’’ με τίτλο ‘’Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύω
σή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Ν. Αιγαίου’’. Ορισμός υπό-
λογου Διαχειριστή.

472/2020 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών, που υποβλήθηκαν, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στο Δήμο μας .

« First ‹ Previous 1 11 19 20 21 22 23 31 41 Next › Last »
Επιστροφή