Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/11/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/11/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2021. 

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Β’ τρίμηνο).

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Γ’ τρίμηνο).

4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων «Κρομμυώνειο» για χρήση κυλικείου. 

6.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021-  2022.

7.Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764

/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-11-22T12:04:06+00:00 Νοέμβριος 20th, 2020|
Επιστροφή