Κανονισμός Καθαριότητας

Κανονισμός Καθαριότητας 2018-06-11T12:37:30+00:00

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, μετά από  διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

            (μειοψηφούντος του Ασημακόπουλου Χρήστου)

 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την από  3-6-2013 εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) και τις αναφερθείσες στο προοίμιο της παρούσας κατατεθείσες προτάσεις, ως ακολούθως:

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο τον παρόντος κανονισμού

Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των  κατοίκων, παραθεριστών, επισκεπτών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 • την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
 • την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση),
 • την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού ανήκει στην Δημοτική Αρχή και στις εμπλεκόμενες, καθ’ ύλη και περίπτωση, Υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας, Υπηρεσία Πρασίνου, Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π.).

Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές και Υπηρεσίες για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως «απορρίμματα – στερεά απόβλητα», νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.

Αυτά ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

 

 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α. Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη, που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες βιολογικές δραστηριότητες και παράγονται απ’ αυτές.

β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κ.λ.π.

γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα, κ.λ.π.).

δ. Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λ.π.

 

 1. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α. Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.

β. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού από τους χώρους των νεκροταφείων.

δ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

στ. Αυτοκίνητα, οχήματα  και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Υπόλοιπα από γεωργικές δραστηριότητες και διεργασία – επεξεργασία γεωργικών προϊόντων.

η. Υπόλοιπα διεργασίας – επεξεργασίας υγρών λυμάτων.

θ. Νεκρά ζώα από δρόμους

 

3.Τοξικά – επικίνδυνα

Θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, κ.λ.π.), των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Υποχρεώσεις και δυνατότητες του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

 

 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Η αποκομιδή γίνεται βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή ή ο κατά Νόμο αρμόδιος ΦΟΔΣΑ ή ο αντίστοιχος φορέας.

 

 1. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως περιγράφονται παραπάνω (π.χ. παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.), γίνεται μετά από την ειδοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και αφού οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής, εφόσον έχει καθοριστεί τέτοιο τέλος από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

 

 1. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς, δημοτικά ακάλυπτα οικόπεδα και δημοτικές εκτάσεις).

Η συχνότητα και οι μέθοδοι περισυλλογής-απομάκρυνσης ορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων.

Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήματα εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λ.π.

 

 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με το  πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος.

Η αποκομιδή γίνεται βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου σε χώρους των καθορισμένων λειτουργούντων ΚΔΑΥ.

 

 1. Η ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή του Δήμου σε ισχύοντα και νέα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης με φυλλάδια ή ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα.

 

 1. Η ενημέρωση των δημοτών για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και μηχανικών σαρώθρων.

 

 1. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας.

 

 1. Η λήψη έκτακτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
 2.  Η συλλογή νεκρών ζώων από τους δρόμους.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 2 και 3 (πλην της περίπτωσης 2γ) και όσων διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων, πτώματα ζώων από οποιαδήποτε διεργασία, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες.

Υπεύθυνοι, για τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) είναι οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.

 1. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ανήκει η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα.
 2. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι:
 • για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα,
 • για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής,
 • για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό,
 • για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος κατά Νόμο.
 1. Για τις βιομηχανικές εν γένει μονάδες, υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο οριζόμενο από την εκάστοτε διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στον Δήμο.
 2. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη Δημοτική Ενότητά τους, την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους να έχουν τοποθετήσει μέσα στον  κάδο ή κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου κατά την κρίση της η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων.

Μετακίνηση κάδου επιβάλλει πρόστιμο 100 €

Καταστροφή κάδου επιβάλλει πρόστιμο 300 €

Καταστροφή κατ’ επανάληψη επιβάλλει πρόστιμο από 300 έως 1500 €

 1. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις  επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 2.  Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία, οι δημότες οφείλουν:

α)Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους, σε ειδικούς σάκους.

β)Να τοποθετούν τους σάκους αυτούς μέσα στους ειδικούς κάδους.

γ)Να φροντίζουν να βγάζουν τα απορρίμματά τους σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που περνά το αυτοκίνητο καθαριότητας. Δεν επιτρέπεται η χύδην εναπόθεση εντός ή εκτός των κάδων ευπαθών και δύσοσμων αποβλήτων, όπως κρέατα, ψάρια, κόκαλα, υπολείμματα τροφών, νωπά φρούτα ή λαχανικά. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 300 €.

 1. Κάδο υποχρεούνται να διατηρούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων καταστημάτων, ειδικών καταστημάτων, συγκροτήματος κατοικιών  καθώς και πολυκατοικιών και εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εξαίρεση από την υποχρέωση κάδου σε μεγάλα καταστήματα, ειδικά καταστήματα, συγκροτήματα κατοικιών  καθώς και πολυκατοικίες μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι ή δρόμοι κ.λ.π.) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου αναλόγως.

 1. Καθορίζεται ωραρίο για την εκ μέρους  των καταστηματαρχών τοποθέτηση των απορριμμάτων τους στους κάδους, για την τελική αποκομιδή από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και συγκεκριμένα από το προηγούμενο βράδυ μέχρι τις 07:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά  απορρίμματα

 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

 • Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής εφόσον έχει καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό όχημα και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.
 1. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως, κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 600 € .
 2. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
 • φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως των ασυσκεύαστα (χύμα) επί του πεζοδρομίου επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο από 100 έως 600 €.
 • υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριών, κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν επιτρέπεται η από πριν απόθεσή τους στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 • υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

 1. Για τα απόβλητα – κατάλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω του όγκου, ποσότητας, ποιότητας, οι υπεύθυνοι παραγωγής τους είναι υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα σε εγκεκριμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επεξεργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους χορήγησης των αδειών λειτουργίας των.
 2. Τα Νοσοκομεία, οι κλινικές και οι ιδιώτες γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι υποχρεούνται να απορρίπτουν τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά αντικείμενα, (βελόνες, νυστέρια, γυάλινα φιαλίδια), σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στο εμπόριο. Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες εφόσον υπάρχουν, για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες και την διάθεση τους σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης τέτοιων αποβλήτων με ενέργειες τους και δαπάνες τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 €.
 3. Τα απορρίμματα του χώρου των νεκροταφείων τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο, από τον Δήμο.

Θέματα αποκομιδής και διαχείρισης οστών από εκταφές καθορίζονται από τον Κανονισμό Νεκροταφείων.

 1. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινοχρήστων, δημοτικών ή δημοσίων χώρων με containers στα οποία ρίπτονται μπάζα, ή κάθε μορφής αδρανή υλικά, άνευ αδείας από το Δήμο.

Στους υπεύθυνους επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης παραμονής του μέσου χωρίς άδεια πέραν των 10 ημερών, το μέσο απομακρύνεται με ευθύνη της Υπηρεσίας, κατάσχεται  και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους.

 1. 5. Για τα υπόλοιπα ειδικά απορρίμματα του άρθρου 3 παραγρ. 2 δ, ε, στ, ζ και η, οι υπεύθυνοι παραγωγής τους υποχρεούνται να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα σε εγκεκριμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επεξεργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους χορήγησης των αδειών λειτουργίας των. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 300 € έως 1500 € και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και παράλληλα κινούνται σε βάρος των παραβατών οι νόμιμες ενέργειες (μηνύσεις κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Υποχρεώσεις υπευθύνων επικίνδυνων – τοξικών απορριμμάτων

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 6.000€ και παράλληλα κινούνται σε βάρος τους οι νόμιμες ενέργειες (μηνύσεις κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση

Στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών.

Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και διάθεσης  των προς ανακύκλωση απορριμμάτων και προϊόντων.

Οφείλουν να μην αναμειγνύουν τα απορρίμματα που είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί πλαστικό και αλουμίνιο με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για την γειτονιά τους.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τις συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τις αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.

Σε όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες ανακύκλωσης ή τοποθετούν απορρίμματα άλλου τύπου στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Υποχρεώσεις πεζών

Η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς αυτοκινήτων και οχημάτων άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες, κ.λ.π.

Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 300 €.

Επιβάλλεται άμεσος καθαρισμός των περιττωμάτων των ζώων από τους ιδιοκτήτες ή τους συνοδούς των. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50 €.

Δεν επιτρέπεται η αφόδευση ζώων, που συνοδεύονται, σε τουριστικές ζώνες (παραλία, πεζόδρομοι κ.λ.π.) καθώς και σε παιδικές χαρές ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει στους συνοδούς των ζώων πρόστιμο 100 €.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και περιπτέρων

 1. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο του καταστήματος. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.
 2. Στους ιδιοκτήτες περιπτέρων επιβάλλεται η τοποθέτηση απορριμματοδοχείων έμπροσθεν περιπτέρων, καντινών κ.λ.π. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200 €.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή (κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά όταν είναι ενιαία με το πεζοδρόμιο), οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με ίδια μέσα και δαπάνες τους και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 1000 €.

 

ΑΡΘΡΟ 15 – Καθαριότητα αγορών και Λαϊκών αγορών

Οι πωλητές και έμποροι στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο καθώς επίσης οι πλανόδιοι μικροπωλητές και οι ιδιοκτήτες καντίνας (μόνιμης ή αυτοκινούμενης) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που τυχόν έχει εγκαταστήσει ο Δήμος ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο.

Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις έγγραφες ή προφορικές συστάσεις που τους έχουν γίνει από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου,  ο Δήμος προβαίνει στην επιβολή πρόστιμου από 100 έως 600 € στους υπεύθυνους πωλητές, εμπόρους και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές  καντίνας και παράλληλα καθαρίζει τον χώρο καταλογίζοντας επιπλέον τα έξοδα αυτά στους ανωτέρω υπευθύνους.

Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας αρχικά για 15 ημέρες και σε περίπτωση νέας υποτροπής στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας οριστικά.

Για την αποφυγή ρύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης, τροχαίων ατυχημάτων, υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος και διαφόρων άλλων κινδύνων, απαγορεύεται η στάθμευση πλανόδιων πωλητών σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους χωρίς την άδεια του Δήμου.

Στους πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές που δεν έχουν άδεια θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες νόμιμες διατάξεις για την επιβολή προστίμου από 300 έως 5000 το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εσόδων δήμων και κοινοτήτων.

Με τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα ή τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) της παράβασης των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη σε χώρο του Δήμου. Τα ανωτέρω είδη και μέσα, αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10) ημερών οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς και τα αναλογούντα πρόστιμα. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε  τυχόν αντιρρήσεις, ενστάσεις και διαμαρτυρίες για τυχόν απώλεια ειδών ούτε έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε εκφράζει τις παραπάνω αντιρρήσεις, ενστάσεις και διαμαρτυρίες. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν’ λόγω είδη και τα μέσα κατάσχονται και πλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 16 – Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον.

Στη χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον  κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο από 100 έως 600 € ανάλογα με την σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 17 – Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 100 €.

 

ΑΡΘΡΟ 18 – Καθαριότητα οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (για λόγους υγιεινής, αισθητικής και πρόληψης πυρκαγιών).

Η απόρριψη απορριμμάτων ή μπαζών ή η αποθήκευση παλαιών και άχρηστων υλικών μέσα σε οικόπεδα και ελεύθερους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο εφόσον είναι τεχνικά και νομικά δυνατόν,  καταλογίζοντας τα έξοδα στους ιδιοκτήτες ή νομείς καθώς και πρόστιμο από 100 έως 600 € και παράλληλα δύναται να προβεί σε νόμιμες παραπέρα ενέργειες σε βάρος κάθε παραβάτη των διατάξεων αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 19 – Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο τεχνικά νόμιμο τρόπο.

Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στη περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΑΡΘΡΟ 20 – Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα – μηχανήματα – τροχόσπιτα βάρκες -κ.λ.π.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στ του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση.

Σε αντίθετη περίπτωση:

α. Η στάθμευση τροχόσπιτων, βαρκών (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων,

β. Εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της απομάκρυνσης για όσα οχήματα ή μηχανήματα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΑΡΘΡΟ 21 – Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.

Κατάληψη πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται μόνο με άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου σε προσδιορισμένο τόπο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από καταβολή ειδικού τέλους. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να μη ρυπαίνουν το χώρο, να μην παρακωλύουν την διέλευση οχημάτων και πεζών και να μην δημιουργούν κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινοχρήστου χώρου (κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά όταν είναι ενιαία με το πεζοδρόμιο) πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνα, νάιλον κ.λ.π.), που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.

Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο που θα ισούται με το τέλος χρήσης του χώρου προσαυξημένο έως και 200%.

 

ΑΡΘΡΟ 22 – Διαφημιστικές πινακίδες

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδων ή σημάτων (διαφημιστικών, ενδεικτικών κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, περιφράξεις, προσόψεις και τοίχους οικοδομών εντός κήπων ή οικοπέδων, επί των δένδρων κ.λ.π.).

Επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους που ορίζει ο Δήμος και μόνο κατόπιν αδείας του καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούνται αμέσως από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, άνευ αποζημιώσεως των ενδιαφερομένων και επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

Η διαφήμιση των επιχειρήσεων θα μπορεί να γίνεται μέσω αφισών οι οποίες θα επικολλώνται μόνο στα ειδικά ταμπλό του Δήμου, πάντοτε μετά από σχετική άδεια.

Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που διαφημίζουν την διεύθυνση επαγγελματικού χώρου καθώς και η επικόλληση αφισών σε κολώνες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., σε κάδους απορριμμάτων, δημόσια κτίρια κλπ. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 1.500 €.

Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή επαγγελματιών με ρίψη εντύπων, (φέιγ- βολάν). Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 300 € τόσο σε αυτόν που κάνει την παράβαση (διανομή) όσο και σε αυτόν που διαφημίζεται, ισόποσα.

Οι διαφημιστικές πινακίδες των επαγγελματιών θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Νόμο. Αρμόδια για διευκρινίσεις είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής συνεπάγεται αποξήλωση των πινακίδων και επιβολή προστίμου από 300 έως 1500 €.

Ρύπανση από εμπορικές αφίσες, σπρέι, αεροπανό επιφέρει πρόστιμο από 300 έως 3000 € τόσο σε αυτόν που κάνει την παράβαση (επικόλληση, ανάρτηση) όσο και σε αυτόν που διαφημίζεται, ισόποσα.

 

ΑΡΘΡΟ 23 – Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας

Για κάθε παράβαση θα επιβάλλονται από το Δήμο πρόστιμα τα οποία σε περίπτωση υποτροπής, διπλασιάζονται και πάντα μπορούν να αναπροσαρμόζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική απόφασή του. Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος κανονισμού καθώς και τα παρακάτω :

 1. α) Ρύπανση τοίχων δημοσίων κτιρίων, μνημείων, ιστορικών χώρων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων, και οικοπέδων. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 600 €.

β) Ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, από άχρηστα αντικείμενα, λάδια, πετρέλαια, κ.λ.π. επιφέρει πρόστιμο από 200 έως 600 €.

 1. Μη τοποθέτηση των απορριμμάτων σε σακούλες ή τοποθέτηση μη οικιακών απορριμμάτων στους κάδους, επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 €.
 2. Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από πλανόδιους που δεν έχουν άδεια επιφέρει πρόστιμο από 200 έως 1500 €.
 3. Στα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. ή Δ.Χ. θα φορτώνεται τέτοια η ποσότητα αδρανών υλικών που αναγράφεται στην άδεια της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για να αποφεύγεται η διάχυση κατά την πορεία τους. Τα υλικά θα έχουν καταβραχεί και κατά τη μεταφορά τους θα έχουν σκεπαστεί. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ.
 4. Τα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. ή Δ.Χ. μεταφοράς υλικών θα πλένονται  μόνο σε ειδικούς εγκεκριμένους χώρους (πλυντήρια). Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 €.
 5. Απόρριψη μπαζών εντός οικοπέδων επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 600€.
 6. Τοποθέτηση χωρίς άδεια Διαφημιστικών σημάτων κ.λ.π. σε οποιοδήποτε χώρο επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 1500 €.
 7. Παράνομες συνδέσεις ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων με κοινόχρηστους χώρους επιφέρει  πρόστιμο 1000 €.
 8. Ρίψη ακαθάρτων υδάτων (πλυντηρίων – βόθρων – σαπουνόνερα) σε κοινόχρηστους χώρους επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 24

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ).

 

ΑΡΘΡΟ 25

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

α) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας, θεωρημένο από την Αστυνομία,

β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της,

γ) άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου – οδοστρώματος) που χορηγείται από τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα έντυπα του προηγούμενου άρθρου, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος όσον αφορά την κατάληψη Κ/Χ.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Η μη τήρηση των άρθρων 25 και 26 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων από 100 έως 1500 €  την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 28

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, οφείλουν να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

 

ΑΡΘΡΟ 29

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Οι ιδιωτικοί χώροι που δεν είναι περιφραγμένοι (πρασιά) λαμβάνονται ως προέκταση κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρόμιο) και χρεώνονται κι αυτοί σαν κατάληψη πεζοδρομίου.

Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.

Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά.

Κατάβρεγμα επιβάλλεται επίσης κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.

Κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητικό ανακλαστικό σήμα ότι εκτελούνται έργα και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους ιδιώτες εργολήπτες που προβαίνουν σε κατασκευή, ανακαίνιση, τροποποίηση ή κατεδάφιση οικοδομών οποιασδήποτε μορφής μονοκατοικιών, καταστημάτων ή πολυκατοικιών με την υποχρέωση να τοποθετούν προστατευτικά περιζώματα και λινάτσες. Οι ιδιώτες εργολήπτες οφείλουν να προμηθεύονται από τον Δήμο ένα συνοπτικό φυλλάδιο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες συνέπειες (πρόστιμα κ.λ.π.) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε αυτές.

Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων που παραμένουν πλέον του τριημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος.

Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και λοιπές δαπάνες και πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση επικίνδυνων υλικών (π.χ. ασβέστης) εάν δεν είναι περιφραγμένα και δεν σκεπάζονται μετά το πέρας της εργασίας.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΑΡΘΡΟ 30

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αντανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος καθώς και η φωτεινή σήμανση κατά την νύχτα.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

 

ΑΡΘΡΟ 31

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α., κ.λ.π.), καθώς και από ιδιώτες εργολήπτες για συντήρηση, επισκευή δικτύων ή Σύνδεση νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιφράζεται ασφαλώς ο χώρος εργοταξίου με τα εναποτεθέντα υλικά και κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητικό ανακλαστικό σήμα ότι εκτελούνται έργα και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους ιδιώτες εργολήπτες που προβαίνουν σε κατασκευή, ανακαίνιση, τροποποίηση ή κατεδάφιση οικοδομών οποιασδήποτε μορφής μονοκατοικιών, καταστημάτων ή πολυκατοικιών με την υποχρέωση να τοποθετούν προστατευτικά περιζώματα και λινάτσες. Οι ιδιώτες εργολήπτες οφείλουν να προμηθεύονται από τον Δήμο ένα συνοπτικό φυλλάδιο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες συνέπειες (πρόστιμα κ.λ.π.) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε αυτές.

Οι εργασίες των παραπάνω Οργανισμών θα ξεκινούν μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία θα εκδίδεται μόνο μετά από προσκόμιση σχετικής εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται μόνο μετά από τον έλεγχο του Δήμου και την διαπίστωση της επαναφοράς του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση και αφού έχουν απομακρυνθεί προϊόντα εκσκαφής και  λοιπά άχρηστα υλικά. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 1500 € και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Οι οργανισμοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του παρόντος κανονισμού, αναφορικά με τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφών.

Καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούνται να καθαρίζουν το οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο με ειδικό πιεστικό μηχάνημα.

 

ΑΡΘΡΟ 32

Απαγορεύεται το κόψιμο δένδρων, εκτός εκείνων που φαίνονται στο σχετικό εγκεκριμένο διάγραμμα της πολεοδομίας και επιβάλλεται η προφύλαξη των υπαρχόντων δένδρων.

Κόψιμο δένδρων πέρα από τα εγκεκριμένα ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστροφή των, τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αστικού πρασίνου  καθώς και τις δασικές διατάξεις αναλόγως και συγχρόνως και ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 600 € ανά δένδρο.

 

ΑΡΘΡΟ 33

Κατά την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών ή των χωματουργικών έργων κυρίως, απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανημάτων με ερπύστριες στους δρόμους του Δήμου, για την αποφυγή φθορών στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια. Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία ράμπας έξω από οικόπεδα ή αγροκτήματα ή αγροτεμάχια για φόρτωση-εκφόρτωση των μηχανημάτων έργων.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 1000€.

 

ΑΡΘΡΟ 34

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται μέσα στο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €.

ΑΡΘΡΟ 35

Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και της διαμορφώσεως του περιβάλλοντος χώρου, οι υπεύθυνοι θα πρέπει:

α) Να κάνουν τελικό καθαρισμό του τμήματος του δρόμου που βρίσκεται μπροστά από την οικοδομή και να αποκαθιστούν κάθε ζημιά που έκαναν στο οδόστρωμα, τα κράσπεδα, τα πεζοδρόμια και την δενδροφύτευση του δρόμου.

β) Να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Δήμο ο οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να διαπιστώσει την καλή κατάσταση του δρόμου και του πεζοδρομίου, την φύτευση των καταστραφέντων δένδρων με αντίστοιχου μεγέθους ίδια δένδρα  κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται κατά περίπτωση πρόστιμο από 150 έως 3000 €.

 

ΑΡΘΡΟ 36

Τα προϊόντα και τα διάφορα μπάζα από τις οικοδομές καθώς και τα άχρηστα υλικά, θα πρέπει να μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες της οικοδομής σε επιτρεπόμενους χώρους αποθήκευσης και λοιπών διεργασιών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 1500 €.

 

ΑΡΘΡΟ 37

Κατά την μεταφορά του σκυροδέματος θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μη σκορπίζεται (χύνεται) σκυρόδεμα από το όχημα μεταφοράς (βαρέλες) στους δρόμους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600 €. Σε παράνομη απόρριψη ετοίμου σκυροδέματος επιβάλλεται   πρόστιμο από 100 έως 600 €. Οι παραβάτες (οδηγοί και εταιρείες σκυροδέματος από κοινού) υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τους κοινοχρήστους χώρους (δρόμους κ.λ.π.) που έχουν καταστραφεί.

 

ΑΡΘΡΟ 38

Απαγορεύεται ο καθαρισμός (πλύσιμο) των αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) μέσα στους δρόμους του Δήμου καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικά οικόπεδα αλλά μόνο στο χώρο των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος. Η παράβαση αυτή συνεπάγεται πρόστιμο από 200 έως 600 €.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 39

Για να διατηρηθεί το πράσινο της περιοχής, συνιστάται σε όλους όσους οικοδομούν ή κατασκευάζουν έργο στον περιβάλλοντα χώρο, να φυτεύουν δένδρα ή να διαμορφώνουν τον ακάλυπτο χώρο τους (κήπο) με κατάλληλα φυτά, ώστε να διατηρείται και να βελτιώνεται  το υπάρχον φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι κάτοικοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν με κάθε πρόσφορο μέτρο και ενέργεια τα δένδρα που έχει φυτέψει ο Δήμος μπροστά από τις οικοδομές που διαμένουν.

 

ΑΡΘΡΟ 40

Προκειμένου να γίνεται χωρίς εμπόδια ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής, μόνιμης ή παροδικής, εντός του παραχωρημένου προς χρήση κοινοχρήστου χώρου, χωρίς την άδεια του Δήμου.

Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρόμων και πλατειών οποιουδήποτε αντικειμένου (π.χ. ζαρντινιέρες, διαφημιστικές πινακίδες, φωτιστικά σώματα, στάντ  κ.λ.π), χωρίς την άδεια του Δήμου.

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υποχρεούνται να τηρούν το τυχόν καθοριζόμενο από την Υπηρεσία του Δήμου ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να διενεργείται η καθαριότητα και η συλλογή των απορριμμάτων.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η εναπόθεση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του δρόμου, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο των καταστημάτων (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια ποτών, χαρτοκιβώτια, σταντ, εμπόδια κ.λ.π.). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

Εάν η παράβαση συνεχίζεται το πρόστιμο διπλασιάζεται και ο Δήμος με τις Υπηρεσίες του αποσύρει κάθε μορφής εμπόδια ως άχρηστα αντικείμενα.

Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να επεκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια ή στα καταστρώματα των δρόμων (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολόγηση επίπλων ή βαφεία κλπ). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 600 €.

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινοχρήστους χώρους οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς με δικά τους μέσα και με δικά τους καλαίσθητα δοχεία. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

Είναι υποχρεωτική η περισυλλογή και παράδοση σε ειδικές εταιρείες περισυλλογής χρησιμοποιημένων λαδιών -λιπαντικών αυτοκινήτων. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτών στις σχάρες του δικτύου ομβρίων. Επίσης είναι υποχρεωτική η περισυλλογή και παράδοση σε ειδικές εταιρείες περισυλλογής παλαιών ελαστικών και μπαταριών αυτοκινήτων. Η μη τήρηση των ανωτέρω σημαίνει επιβολή προστίμου 300 €.

Απομακρύνονται συγκεκριμένοι κάδοι που εμποδίζουν επί της ΠΕΟΑΚ και επί της παραλιακής οδού Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους.

Οι κάδοι διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες: πράσινοι και μπλε. Στους πράσινους εναποτίθενται τα αστικά-σύμμεικτα απορρίμματα ενώ στους μπλε τα ανακυκλώσιμα (υλικά από χαρτί, ξύλο, γυαλί, μέταλλο κλπ ).

Ο Δήμος μπορεί να καθορίσει υποκατηγορίες μπλε κάδων, ανάλογα με την κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών.

Στην Περίπτωση που δημιουργηθούν-καθοριστούν ’’πράσινα σημεία’’ ανακύκλωσης υλικών σε όλο το Δήμο, τότε υποχρεούνται οι δημότες –κάτοικοι να εναποθέτουν τ’ ανακυκλώσιμα απορρίμματα τους στα σημεία αυτά.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΙΣΧΥΣ

 

ΑΡΘΡΟ 41

Ο έλεγχος και η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δημοτική Υπηρεσία όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο καθώς και με  κάθε εξουσιοδοτημένο, για το λόγο αυτό, Δημοτικό Υπάλληλο.

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβραβεύει με κάθε νόμιμο τρόπο ενέργειες πολιτών και φορέων που βελτιώνουν την εικόνα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 42

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) ή από Δημοτικό Υπάλληλο, οριζόμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με το είδος της προσβολής και την ένταση της ρύπανσης καθώς και την επαναληψιμότητα  της παράβασης. Κοινοποιείται εγγράφως και με απόδειξη στους παραβάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο ταμείο του Δήμου για να το πληρώσουν.

Καθορίζεται περιθώριο τριών (3) εργάσιμων ημερών για  υποβολή ενστάσεων από δημότες-κατοίκους στους οποίους έχει υποβληθεί πρόστιμο και δίνεται η δυνατότητα μείωσης του επιβληθέντος προστίμου κατά 50% σε περίπτωση εξόφλησης του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιβολή του ή από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης της τυχόν υποβληθείσας ένστασης.

Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα, θα βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων

 

ΑΡΘΡΟ 43

Συστήνεται τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν αιρετό, που ορίζεται από το Δ.Σ. και δύο υπαλλήλους, που ορίζονται από τον κ. Δήμαρχο για την εκδίκαση των ενστάσεων επί των επιβληθέντων προστίμων, καθώς και την εξέταση των αιτήσεων ή προτάσεων αλλαγής θέσεων κάδων.  Εκτός από τα τακτικά μέλη  ορίζονται στην εν λόγω Επιτροπή και αναπληρωματικά.

 

ΑΡΘΡΟ 44

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί Κανονιστική Πράξη και ισχύει από την ημέρα ψήφισής του.

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) ή από Δημοτικό Υπάλληλο, οριζόμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κοινοποιείται εγγράφως και με απόδειξη στους παραβάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες να προσέλθουν στο ταμείο του Δήμου για να το πληρώσουν και σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες του άρθρου 42. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα, θα βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.  

 

Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού, πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη μεταβολή των βασικών νομοθετικών διατάξεων, των τοπικών κανονιστικών διατάξεων ή μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

Κάθε νέα υπουργική διάταξη – Νόμος, θα συμπληρώνει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

 

Με τη λήψη της παρούσας Απόφασης παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη όμοια Απόφαση.

 

Με επόμενες Αποφάσεις θα συγκροτηθεί η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 230/2013.

 

 

 

Επιστροφή