Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δημοτικού
οδοφωτισμου της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στoν ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 31600000-2
18PROC003294776 2018-06-20
Σελίδα 5
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των # 74.362,53 € # συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ24%
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται (4 ) μηνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ.αριθμ.
28/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα της προμήθειας.

Προθεσμία υποβολής : 04/07/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Περίληψη Διακήρυξης      
2018-06-22T10:50:03+00:00 Ιούνιος 21st, 2018|
Back