ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

 

Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης #94.195,36# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το 

Β) ΤΜΗΜΑ της υπ’ αριθ. 1/2021 μελέτης και συγκεκριμένα αφορά τις Ομάδες:

  • Α – 283 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων (Τροχήλατος πλαστικός κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας  1100 lit), συνολικής αξίας #58.864,00# € πλέον ΦΠΑ. 
  • Β – 20 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων (Τροχήλατος πλαστικός κάδος χωρητικότητας 240 lit) συνολικής αξίας #1.200,00# € πλέον ΦΠΑ,
  • Γ – 20 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων (Τροχήλατος πλαστικός κάδος χωρητικότητας 120 lit) συνολικής αξίας #900,00# € πλέον ΦΠΑ,
  • Δ – 100 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων (Πλαστικοί κάδοι κομποστοποίησης οικιακού τύπου χωρητικότητας 360 lit) συνολικής αξίας #15.000,00# € πλέον ΦΠΑ,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της τιμής ανά Ομάδα/Τμήμα Ειδών (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αυτής. 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.

Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης

Ταχ. Κωδ.: 20300

Τηλ.: 2744360126

Ιστοσελίδα: https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/

CPV : 44613600-6 & 39234000-1

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ανά ΟΜΑΔΑ, ως εξής:

 

α/α

Ομάδα Ειδών

Ποσόν 

εγγύησης συμμετοχής 

ανά ομάδα €

1

Ομάδα Α

1.177,28

2

Ομάδα Β

24,00

3

Ομάδα Γ

18,00

4

Ομάδα Δ

300,00

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Παρασκευή 07 Μαΐου 2021 και ώρα 23:55.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών Μαυροειδής Ιωάννης info@loutraki.gr.

 

  

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                          ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

 

Προθεσμία υποβολής : 07/05/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Απόφαση ΟΕ - Κατάρτιση όρων      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Παραρτήματα      
2021-04-19T17:36:48+00:00 Απρίλιος 19th, 2021|
Back