Προμήθεια ειδών τροφίμων για άπορους δημότες

Προμήθεια ειδών τροφίμων για άπορους δημότες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών τροφίμων για άπορους
δημότες , σύμφωνα με την υπ ́αρ. 17938/05-10-2020 τεχνική έκθεση
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι
την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου είτε
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: info@loutraki.gr
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την υπ ́αριθ. 17938/05-10-2020 τεχνική
έκθεση
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι δεν συντρέχουν
εις βάρος σας ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 (αποκλεισμού -άρθρο 57 παράγραφοι 1
έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016 και ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74
(αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις -άρθρο 57 παρ. 7 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ-) ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Σ.Σ.
Αν επιθυμείτε να καταθέσετε την προσφορά σας μόνο για την Β ́Ομάδα, τότε θα
προσκομίσετε μόνο τα υπ ́αριθ. 1 & 5 παραπάνω δικαιολογητικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προθεσμία υποβολής : 27/10/2020 11:00:00

Συνημμένα :
  • Πρόσκληση       
  • Τεχνική Έκθεση      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
  • Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_      
2020-10-26T09:51:00+00:00 Οκτώβριος 23rd, 2020|
Back