ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, συνολικού
προϋπολογισμού 4.142.554,80 € με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτων Φορέας-Επωνυμία και διευθύνσεις
Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-
ΑΓ.Θ)
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι Τ.Κ. : 20300
ΤΗΛ. : 2744069551 Φαξ: 2744069553
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστάσιος Μαστραντωνάκης
Τηλέφωνο: +30 2744069551, +30 6943290801
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmastrantona@gmail.com
Κωδικός NUTS: EL652
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.loutraki-agioitheodoroi.gr (οικείος ΟΤΑ)
2. Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr

3. Τύπος και δραστηριότητα Α.Φ.
Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων είναι αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 224 του
ν.4412/2016 με κύρια δραστηριότητα τον τομέα της ύδρευσης (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
4. Αντικείμενο της σύμβασης
Κωδικοί CPV: 32441100, 32441200
Είδος σύμβασης: Προμήθεια (Αγαθά)
Προϋπολογισμός: 3.340.770,00 € χωρίς ΦΠΑ
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
5. Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652
Το σύνολο της σύμβασης θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
6. Περιγραφή της σύμβασης
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης σε όλη την περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα
την:
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε τριάντα δύο (32) σταθμούς διαχείρισης
πίεσης (Σ.Δ.Π.) με χρήση συστήματος εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, διατάξεις μέτρησης
παροχής και πίεσης, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε έντεκα (11) σταθμούς μέτρησης ποιότητας-
πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) με χρήση συστήματος In-line μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και
πίεσης, με καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 13.730 Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου με χρήση μετρητών
κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.
 Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν φορητές διατάξεις
λήψης ενδείξεων κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και τοπικό λογισμικό,
τηλεμετρική διάταξη ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό και διάταξη
επισκόπησης αγωγών.
 Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει
εξοπλισμό, λογισμικά κλπ.
 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς
προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του
σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των
προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στη
ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ και
 Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων
κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία,
εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και
μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

7. Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της
σύμβασης
8. Διάρκεια της σύμβασης είναι 14 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση

9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
 δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) τουλάχιστον στο 20% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας που
δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για
χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος
 μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη
2016, 2017 και 2018) τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και
 να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017 και 2018)
περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα
χρήσης προ Φόρων).
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει:
 Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές σε
αντίστοιχες προμήθειες/ εγκαταστάσεις εξοπλισμού τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης με χρήση
Τηλεμετρικών Καταγραφικών (Data Loggers), διατάξεων διαχείρισης πίεσης και λογισμικού
τηλεμετρίας. Κάθε εφαρμογή θα περιλαμβάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου, τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με
500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές σε
αντίστοιχες προμήθειες/ εγκαταστάσεις εξοπλισμού αυτοματοποιημένης ανάγνωσης ενδείξεων
κατανάλωσης (AMR), όπου η κάθε εφαρμογή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πεντακόσιους
(500) Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με 50.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α..
 Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, δυο (2) τουλάχιστον συναφείς ή
αντίστοιχες προμήθειες του βασικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει η δημοπρατούμενη
προμήθεια.
 Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και διευθυντικά στελέχη τουλάχιστον δέκα (10)
ατόμων κατά τα τελευταία τρία έτη (έτη 2016, 2017 και 2018).
 Κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή. Για την κάλυψη του συγκεκριμένου
κριτηρίου θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα, αίθουσα
παρακολούθησης εφαρμογών και φύλαξης δεδομένων και εξοπλισμό εντοπισμού και
επισκόπησης δικτύων (γαιόφωνα, συσχετιστές, συστήματα επισκόπησης αγωγών κλπ).

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα
πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (66.815,40 EUR) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού
χωρίς τον ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας , σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 2 του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 20.000,00 EUR, για χρονικό διάστημα ίσο με τον
χρόνο εγγυημένης καλής λειτουργίας.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μέσω επενδυτικών δανείων που
χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές
συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠ&Δ και αποπληρώνονται από πόρους του ΠΔΕ του
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) και από ίδιους
πόρους της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ κατά το συμβατικό ποσό που θατο υπερβαίνει.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης
ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» η οποία
έχει ενταχθεί στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με την απόφαση με αρ. πρωτ. 54935/09-10-2018/ΥΠ.ΕΣ. Η
πληρωμή της σύμβασης βαρύνει την με ΚΑ: 12.06.19.0005 πίστωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 και 2020 της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. Η πληρωμή του ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί από
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ μέσω του Κ.Α. 63.98.08.1905
13. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
14. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/12/2019
Τοπική ώρα: 14:00
15. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος: Ηλεκτρονική αποσφράγιση
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών:

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του
Αναθέτοντα Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση από την ως άνω Επιτροπή ακολουθεί τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών)
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας
16. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνικά
17. Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
12 μήνες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
18. Προδικαστικές προσφυγές
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
19. Υποβολή προσφυγών
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του
αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
του αναθέτοντα φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α.
20. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
21. Δημοσιεύσεις
Η παρούσα προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
26/11/2019 με αριθμό 2019/S 228-560733 και σε εθνικό επίπεδο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν4412/2016 (άρθρo 296 ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Προθεσμία υποβολής : 31/12/2019 14:00:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Παράρτημα IV      
  • Παράρτημα VI      
  • Παράρτημα VII      
  • Παράρτημα VIII      
  • Παράρτημα IX      
  • Παράρτημα X      
  • Παράρτημα XI      
  • Παράρτημα XII - XIII      
2019-12-10T13:06:26+00:00 Δεκέμβριος 9th, 2019|
Back