Μίσθωση κτηρίου στάθμευσης – φύλαξης των απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας

Μίσθωση κτηρίου στάθμευσης – φύλαξης των απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση κτηρίου στάθμευσης – φύλαξης των απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας  για και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 27.11.2018

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΙΣΘΙΟΥ

Το αιτούµενο κτίριο, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 260/4-10-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α    .Να είναι κλειστό στεγασµένο µε στατική επάρκεια.

β.    Να διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και φωτισµό.

γ.   Να διαθέτει εγκατάσταση ανεµιστήρων / εξαεριστήρων για την απαγωγή των οσµών από τα απορριµµατοφόρα.

δ.    Να έχει εµβαδόν τουλάχιστον 450 τ.µ. και καθαρό ύψος 4,20 µέτρα.

ε.   Να έχει πόρτα εισόδου πλάτους 3,8 µ. τουλάχιστον και ύψους 4 µ. η οποία θα κλείνει και θα κλειδώνει για την προστασία των εκτός βάρδιας απορριµµατοφόρων οχηµάτων.

στ. Να βρίσκεται στην περιοχή Λουτρακίου, εκτός σχεδίου πόλης, πλησίον της περιφερειακής οδού Λουτρακίου µε εύκολη πρόσβαση.

ζ.   Να βρίσκεται σε αδόµητη ως επί το πλείστον περιοχή ώστε να αποφεύγεται η οχληση των περιοίκων.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο -ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία (εκτός φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Οικονομική Επιτροπή θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων του άρυρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό της επιτροπής, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφυλάκτως.
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων  περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα κατάθεσης του φακέλου.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα κατάθεσης του φακέλου.
 4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, τα υλικά κατασκευής και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
 7. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.
 8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή, αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.
 9. Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 10. Δήλωση στατικής επάρκειας.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του ακινήτου.
 12. Εγγυητική συμμετοχής σε αυτήν, σε ποσοστό δέκα επι τοις εκατό (10 %) του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζομένου για 1 έτος, σε γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης, η οποία και θα επιστραφεί στον τελευταίο μειοδότη ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του Δήμου στο Ακίνητο.

Προθεσμία υποβολής : 27/11/2018 13:00:00

Συνημμένα :
 • Προκήρυξη       
2018-12-20T11:37:11+00:00 Νοέμβριος 7th, 2018|
Back