Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγίου Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής

Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγίου Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117  ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ BAΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Για την επιλογή   αναδόχου σύνταξης Μελέτης

 

 1. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης  :

“Μελέτη  οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου – Αγίου Φανουρίου – Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου – Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής ”

                                   CPV : 71322200-3

Εκτιμώμενου  προϋπολογισμού μελέτης : 35.656,11 € (ανευ  Φ.Π.Α) 44.213,58 €

(με  Φ.Π.Α)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  Κ.Α. : 30-7413.036  Κ.Α.Π. (Πρώην ΣΑΤΑ έργων ή & μελετών)

 

 1. Η Διακήρυξη, και τα συμβατικά τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων                                www.loutraki.gr/προκηρύξεις διαγωνισμοί. Το σφραγισμένο από την υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων   (Ιάσονος & Εθνικής Αντιστάσεως Λουτράκι 20300 . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2744069000 2744360173 2744360163 , FAX επικοινωνίας 2744062170, αρμόδιοι  υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Νικολάου Ιωάννης – κ. Μακρίδης Δημήτρης .

 

 1. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει ορισθεί  η 18/09/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00  π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στο Δημαρχείο Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων  (Οδός Ιάσονος & Εθνικής Αντιστάσεως Λουτράκι 20300) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής . Επίσης απαιτείται τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Ως καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζονται οι πέντε   (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού .

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 1. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών : Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών Έργων ) ) (πτυχία Α΄ τάξης και άνω) εκτιμώμενη αξία   35.656,11 € (άνευ    ΦΠΑ)

 

 1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται ανωτέρω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς


και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016).
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΑ : 30-7413.036  Κ.Α.Π.   (Πρώην ΣΑΤΑ έργων ή & μελετών)
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
 4. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,
 5. Η παρούσα Περίληψη αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” .    Επίσης η παρούσα Περίληψη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.loutraki.gr ),   στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. και  στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής : 18/09/2018 10:00:00

Συνημμένα :
 • Περίληψη Διακήρυξης       
 • Διακήρυξη      
 • Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων      
 • Συγγραφή Υποχρεώσεων      
 • Χάρτης      
 • ΤΕΥΔ      
2018-09-06T02:43:23+00:00 Σεπτέμβριος 5th, 2018|
Back