Κατασκευή Πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο

Κατασκευή Πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του
έργου “Κατασκευή Πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο”, προϋπολογισμού
#255.000,00# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360169
Fax: 2744062170
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 45000000-7 Συνολικός Προϋπολογισμός #205.645,16# €, πλέον ΦΠΑ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής, ύψους #2.041,76# €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 24-09-2018 και ώρα 15.00 μμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 28-09-2018 και ώρα 10.00 πμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική
διακήρυξη.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο
και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδια Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κα Στεργίου Αθηνά,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360169.

Προθεσμία υποβολής : 24/09/2018 15:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Τεύχη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2018-09-03T02:10:18+00:00 Αύγουστος 30th, 2018|
Back