Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες
Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων”, για τη χρονική περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης και για εννέα (9) μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού
#73.763,14# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
57/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 09:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο (4) της σχετικής διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (8) της αναλυτικής
διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (1% του πρ/σμού χωρίς το ΦΠΑ),
που ανέρχεται στο ποσό των 594,86 € (πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ
και ογδόντα έξι λεπτά), σύμφωνα με το άρθρο (9) της σχετικής διακήρυξης
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Παπαδημητρόπουλος
Μιλτιάδης, τηλ. 27443 60162).

Προθεσμία υποβολής : 10/09/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_      
  • Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς_      
2019-08-28T01:28:16+00:00 Αύγουστος 28th, 2019|
Back