Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 97/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
97/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-17 04:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 07-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 & 21-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, που θα συζητηθούν οι προαναφερόμενες τρεις (3) προσφυγές, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή τους και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σ’ αυτόν εντολής μας.  

2018-05-21T14:52:24+00:00 Μάιος 17th, 2018|
Back