Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 312/2019 (Ορθή επανάληψη)

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
312/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-11 07:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (μελ. 78/2018).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 02-12-2019 1ο πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.  Θεοδώρων” (αρ. μελ. 78/2018).

 

  1. Αναδεικνύει την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινή ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της έναντι ποσού #344.131,85# € και κατόπιν αναθεώρησης ποσού #3.987,96# € στο ποσό των #348.119,81# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #83.548,75# στο τελικό ποσό των #431.668,56# €, είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

 

Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικείας διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016.

2020-05-11T19:41:13+00:00 Μάιος 11th, 2020|
Back