Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 3/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
3/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-07 11:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 09-01-2020 1ο πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων ” (αρ. μελ. 63/2019).

 

  1. Αναδεικνύει τον ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά του η οποία ανέρχεται στο ποσό των #13.541,20# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #3.249,89# στο συνολικό ποσό των #16.791,09# € (ήτοι προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 16%)  είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
2020-02-07T11:04:12+00:00 Φεβρουάριος 7th, 2020|
Back