Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 169/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
169/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 12:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο:”Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (2/2022 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 19-04-2022 1ο πρακτικό διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας “Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αρ. μελ. 2/2022) σύμφωνα με το οποίο απέβη άγονος, αφού δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

 

  1. Εγκρίνει την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την εκτέλεση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη καθότι οι κάδοι που θα τοποθετηθούν θα χρησιμοποιηθούν για την απόρριψη μπαζών, κλαδεμάτων και γενικά ογκωδών αντικειμένων, η απόρριψη των οποίων δεν μπορεί να γίνεται στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης, της απομάκρυνσης και της εκκένωσης αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την δημόσια υγεία και προσφέροντας στους δημότες και τους καλοκαιρινούς επισκέπτες της περιοχής μία πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη και ένα πιο καθαρό περιβάλλον.  

 

  1. Καταρτίζει τους όρους της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη  Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων , σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της υπ’ αρ.  2/202 μελέτης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-249/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΚΑΛΕΙ 

Τους παρακάτω Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν προσφορά:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

80οχλμ. Π.Ε.ΟΑ.Κ.-Κόρινθος

accounting@kouroubalis.gr

2.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε.

Θέση ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ-Κόρινθος

Farma62@yahoo.gr


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός ΕΠΤΑ (7) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εν θέματι υπηρεσίας:

 

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά:
1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο.

2

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια συμμετοχή σε
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί εκτός των
παραπάνω και βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας του ίδιου του φυσικού προσώπου.
Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη
«… συμμετοχή σε διαγωνισμό….»

3

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 

4

Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet]

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet, από την οποία θα προκύπτουν η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι υπηρεσία με την αναγραφή
των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης

5

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει ένδειξη
«Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …».

6

Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

 

7

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, πλην των φυσικών προσώπων. Από τα παραπάνω θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση
και εκπροσώπηση, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς

8

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 

9

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16

 

10

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

 

11

Αποδεικτικό  εγγραφής στο Η.Μ.Α. του ΥΠΕΝ (παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κλπ”)

 

12

Κατάλογο του μηχανολογικού εξοπλισμού-οχήματα με τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας ασφαλιστήρια συμβόλαια και πιστοποιητικά ελέγχου ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος (hooklift, skiploader)

 

13

Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό,
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαλεία
και όποιο άλλο απαιτούμενο μέσο για την υλοποίηση της προς

ανάθεση υπηρεσίας

 

14

Οικονομική προσφορά

 

 

  1. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών που θα υποβληθούν για την εν λόγω Υπηρεσία, αποτελούμενη από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους: 

α. Καλογήρου Μελπομένη – Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Στεργίου Αθηνά 

β. Πέππα Νεκτάριο, με αναπληρωτή τον Γκίκα Σπυρίδωνα και 

γ. Πέππα Βασίλειο, με αναπληρωτή τον Χάλλα Αριστείδη.

 

Εάν τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, ορίζονται για πρώτη φορά υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους, σε υποβολή αρχικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. 

Οι λοιποί υποχρεούνται στην υποβολή των ετήσιων δηλώσεων.

2022-05-11T11:02:40+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Back