Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
12/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-01-24 11:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 24548/2019 αιτήματος τρίτου, περί αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα  Κουτή Σταυρούλα, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει επί του υπο αριθμ. 24548/2019 προαναφερομένου αιτήματος της Λώλου Ευαγγελίας του Σωτηρίου για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία της και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.  

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η Α.Α.Υ. για την αμοιβή της ως άνω θα εκδοθεί με την έγκριση του δημοτικού προϋπολογισμού 2020.

2020-02-03T11:30:44+00:00 Ιανουάριος 24th, 2020|
Back