Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 32/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
32/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-10 03:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών (Κ.Α. 15-6142.004) ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Τιμολόγηση παραδοτέων Π.I.1, Π.I.2. του έργου «Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR) » βάσει της από 23/7/2018 μεταξύ μας σύμβασης.

Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

1.998,88 €

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/31.8.2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών έτους 2018.

 

2.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών (Κ.Α. 15-6266.004) ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1.

Έναντι «Συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας του ΝΠΔΔ» για το έτος 2018

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

10.000,00 €

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 523/3.9.2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών έτους 2018.

 

2018-09-12T13:02:34+00:00 Σεπτέμβριος 10th, 2018|
Back