Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 118/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
118/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-16 06:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 (Ο.Τ. 131) στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα στο δυτικό άκρο της όψης της, έμπροσθεν της υπάρχουσας ράμπας, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση για στάθμευση στον υπόγειο χώρο της, με τα έξοδα της κατασκευής να βαρύνουν την αιτούσα, σύμφωνα με την από 18-04-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ’ αριθ. 12/24-04-2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2018-05-21T18:12:18+00:00 Μάιος 16th, 2018|
Back