58/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
58/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 08:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας
“ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.”, στη θέση “Κεσίμια”, Κυρα – Βρύσης.

Περίληψη:

Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.», που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κεσίμια” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας, επί υπάρχουσας αγροτικής οδού, όπως απεικονίζεται στο από Δεκέμβριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Γρίσπου Νικολάου, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2420/31-03-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (η οποία εξετάζει την έγκριση μόνο από τεχνική άποψη ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων – ορατότητας και απόστασης και όπως ελέγχθησαν από αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

2021-06-07T08:33:44+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back