458/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
458/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-09 09:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2019.

Περίληψη:

Εγκρίνει τον απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το οικονομικό έτος 2019, από τον οποίο προκύπτει ότι καλώς έχει, φανερώνει δε αθροιστικά τα πιο κάτω κονδύλια Εσόδων και Εξόδων ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (1/1/2019-31/12/2019)

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπο/σθέντα
με Αναμ/σεις Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά (Κ.Α.0+Κ.Α.21) 9.227.253,84 10.217.007,47 9.978.182,84 238.824,63
Έκτακτα (Κ.Α.1+Κ.Α.22) 9.438.849,40 1.985.398,05 1.916.755,39 68.642,66
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ 10.618.333,98 10.400.366,39 522.112,83 9.878.253,56
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων 2.895.580,00 2.266.974,92 2.266.974,92 0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο 4.845.539,12 4.845.539,12 4.845.539,12 0,00
Σύνολο Εσόδων 37.025.556,34 29.715.285,95 19.529.565,10 10.185.720,85

Β. ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπο/σθέντα
με Αναμ/σεις Ενταλθέντα Πληρωθέντα
μέχρι Υπόλοιπα Πληρωτέα Αδιάθετες πιστώσεις Υπερβάσεις
Σύνολο Εξόδων 36.954.337,79 13.864.213,97 13.836.142,49 28.071,48 23.090.123,82 0,00
Αποθεματικό 71.218,55 0,00 0,00 0,00 71.218,55 0,00
Σύνολο Εξόδων 37.025.556,34 13.864.213,97 13.836.142,49 28.071,48 23.161.342,37 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύνολο
Εισπράξεων Σύνολο
Πληρωμών Ταμειακό
ΤΑΚΤΙΚΑ 2.262.211,99 10.655.723,16 10.661.130,78 2.256.804,37
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 497.908,17 478.630,03 43.482,43 933.055,77
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.085.418,96 3.549.672,79 3.131.529,28 2.503.562,47
Σύνολο 4.845.539,12 14.684.025,98 13.836.142,49 5.693.422,61

2021-02-09T09:49:25+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2021|
Back