456/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
456/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-09 09:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Περίληψη:

Συντάσσει σε σχέδιο τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και Εισηγητική ‘Εκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογική έκθεση κάθε μίας εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, την οποία προσυπογράφει και από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 έχουν αναλυτικά ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
0 Τακτικά Έσοδα 8.550.797,64
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 586.525,40
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.187.000,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 842.000,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 9.939.458,27
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 3.406.980,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 5.750.000,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.526.713,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 36.789.475,20

ΕΞΟΔΑ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.877.006,37
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.869.152,60
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 455.940,00
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 11.000,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 1.039.318,70
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 1.363.150,19
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 569.857,08
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 12.551.300,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 2.860.768,24
73 Έργα 8.365.619,35
74 Μελέτες 544.206,24
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 113.348,54
9111 Αποθεματικό 168.807,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 36.789.475,20

2021-02-09T09:45:29+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2021|
Back