452/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
452/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-23 12:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπη
ρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός
των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Περίληψη:

Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου μας, αποτελούμενη από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαγρηγορίου Δονάτο-Πρόεδρο
ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μελέτη Κων/νο
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
Χάλλα Αριστείδη
ΤΕ – Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων
Καπετανόπουλο Ιωάννη
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Βενετσάνο Σπυρίδωνα
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Αξυπόλητο Παναγιώτη
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

Εάν τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, ορίζονται για πρώτη φορά υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους, σε υποβολή αρχικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Οι λοιποί υποχρεούνται στην υποβολή των ετήσιων δηλώσεων

2. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
3.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 64/2020 μελέτης του Δήμου.
4. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 7.680,00 συνολικής δαπάνης 39.680,00 €, οι οποίοι έχουν

2020-12-23T12:14:54+00:00 Δεκέμβριος 23rd, 2020|
Back