449/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
449/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-22 10:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την ανάθεση της προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού
φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 20-11-2020 3ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 99456), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα”.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής, στην εταιρεία «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» καθότι η προσφορά της, έναντι ποσού #67.861,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #16.286,64# συνολικού ποσού #84.147,64# €, είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της.

2020-12-22T10:05:15+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2020|
Back