448/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
448/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-22 10:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

Περίληψη:

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2ο/01-12-2020 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (αρ. μελ. 45/2020), προύπολογισμού δαπάνης 39.910,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία PAPPAS J. SPORT Ι.Κ.Ε. καθότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτης και οικονομικά συμφέρουσα, έναντι ποσού 31.928,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.662,72 € συνολικής δαπάνης 39.590,72 €.

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

2020-12-22T10:01:53+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2020|
Back