41/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
41/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-13 11:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αυτοτελούς προσφυγής
και έφεσης κατόπιν της υπ’ αριθ. Α682/2020 Απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Περίληψη:

1. Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα ΚΟΥΤΗ Σταυρούλα, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να ασκήσει αυτοτελή προσφυγή και έφεση ή αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθ. Α682/2020 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.
2. Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2021-04-13T11:20:21+00:00 Απρίλιος 13th, 2021|
Back