30/202121

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
30/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 11:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Περίληψη:

Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σύμφωνα με την από 23-12-2020 κυκλοφοριακή μελέτη του Πολ. Μηχ. Ευάγγελου Σαμαρά, και ειδικότερα το σχέδιο Κ2 αυτής, με τίτλο “Σχηματική απεικόνιση ροών στην κεντρική πύλη και στην πύλη AVIN – Προτεινόμενη Σήμανση”, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,
2. Ζητά την δέσμευση της ανωτέρω εταιρείας ότι θα αναλάβει:
α) την δαπάνη ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης του υπολειπόμενου πλάτους του οδικού τμήματος μεταξύ του κόμβου 1ο και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου σύμφωνα με την προαναφερθείσα κυκλοφοριακή μελέτη και
β) την συνολική δαπάνη που θα προκύψει, από την εφαρμογή των προτεινόμενων στη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. πινακίδες κυκλοφορίας, κόστος τοποθέτησης αυτών, λοιπές επεμβάσεις, κ.λπ.).

2021-07-28T11:03:57+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Back