139/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
139/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-19 10:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του
έργου ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο
Λουτράκι’’.

Περίληψη:

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2ο/01-04-2021 πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι’’ (αρ. μελ. 63/2020), προϋπολογισμού δαπάνης 80.631,45 € πλέον ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ 98703) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 43,24% ήτοι έναντι ποσού 45.763,47 €, πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του, τους όρους της διακήρυξης & τις τεχνικές προδιαγραφές της 63/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
3.Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκείται προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της (άρθρο 361 ν. 4412/2016 και 4.3 της διακήρυξης).

2021-05-19T10:07:47+00:00 Μάιος 19th, 2021|
Back