Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι

Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει,
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου ‘’Διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι’’ προϋπολογισμού
δαπάνης 80.631,45 € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ € 19.351,55 €,
ανερχομένου σε 99.983,00 €.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360170
Fax: 2744067978
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 45211360-0
Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
Κάθε προσφορά (άρθρο 24) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής, ύψους 1.612,00 € με χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 26-
01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01-
02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως ανω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο και
εβδομαδιαίο τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μελέτης Κων/νος,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360170.

Προθεσμία υποβολής : 26/01/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2021-01-11T15:21:13+00:00 Ιανουάριος 11th, 2021|
Επιστροφή