Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου ‘’Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε.
Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 295.058,62 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ
70.814,07 € συνολικής δαπάνης 365.872,69 € (αρ. μελ. 46/2021).
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Κωδικός CPV : 45212130-6
Κωδικός NUTS : GR253
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 07-12-
2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-12-2021
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους 5.902,00 €
με χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
Ως χρόνος της σύμβασης ορίζονται οι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τα άρθρα
360επ του ν. 4412/2016 κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί επιπλέον στον
ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μελέτης Κων/νος, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2744360170.

 

Κατεβάστε εδώ την Μελέτη και τα Σχέδια

 

Προθεσμία υποβολής : 07/12/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
2021-11-17T11:23:24+00:00 Νοέμβριος 17th, 2021|
Επιστροφή