Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 168/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
168/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-25 11:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής Ιωάννη Χαραλαμπίδη του Γεωργίου κλπ έξι (6) κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Καραφωτιά ΄Αγγελο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να καταθέσει πλήρη φάκελο με έγγραφες προτάσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εντός της εις το νόμο ορισμένης προθεσμίας, για την αντίκρουση της  από 03/07/2018 κατατεθείσας αγωγής των Χαραλαμπίδη Ιωάννη του Γεωργίου και λοιπών έξι (6) κατά του Δήμου μας, καθώς και να παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της απευθυνόμενης σε αυτό αγωγής σε οποιαδήποτε δικάσιμο αρχική ή μετά από αναβολή οριστεί. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. να υπογράφει, υποβάλλει, και καταθέτει προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση επί των ισχυρισμών του αντιδίκου, να ασκεί οποιοδήποτε επιτρεπόμενο ένδικο μέσο. Να προτείνει και να εξετάζει μάρτυρες, πραγματογνώμονες, ή διαδίκους στο ακροατήριο, ή στον εκάστοτε τόπο εξέτασης αυτών. Γενικά να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, να ζητά να λαμβάνει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ή άλλα έγγραφα και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την περαίωση της άνω εντολής έστω και αν δεν κατονομάζεται στην παρούσα.

 

Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

2018-07-25T23:09:39+00:00 Ιούλιος 25th, 2018|
Επιστροφή