Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
166/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-01 03:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση ή μη 1ου & 2ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 28/2018).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει το 1ο/04-07-2018 και 2ο/20-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 28/2018), προύπολογισμού δαπάνης 59.969,78 € πλέον ΦΠΑ.

  1. Αναδεικνύει την εταιρεία AMBER ENERGY M. EΠE προσωρινή ανάδοχο της ανωτέρω προμήθειας, καθότι η προσφορά της έναντι ποσού 24.166,25  € πλέον ΦΠΑ 24% είναι σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 28/2018 μελέτη και οικονομικά συμφέρουσα για τον Δήμο.
  2. Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το υλικό με α/α 2 της υπ΄αριθμ. 28/2018 μελέτης, καθότι η διαδικασία απέβη άγονη, αφού απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές  ως προς το υλικό αυτό.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.  4412/2016.

2018-08-01T03:58:50+00:00 Αύγουστος 1st, 2018|
Επιστροφή