Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 157/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
157/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 01:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» (Κ.Α. 15-6474.001).

Περίληψη:

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την επισκευή των τριών (3) πινάκων ενημέρωσης και την προμήθεια δέκα (10) ενημερωτικών πινακίδων (ελληνικά & αγγλικά), στην περιοχή των ντουζ στις Ακτές Λουτράκι 1, Λουτράκι 2 και «Πευκάκια» Αγίων Θεοδώρων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, στα πλαίσια διεξαγωγής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»,  συνολικής δαπάνης 1.010,60 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11199/11-07-2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
  • Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

 

2018-08-08T01:51:08+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή