Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 11/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
11/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-01-24 11:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί των υπ΄ αριθ. 234/5-6-2019, 186/15-4-2019 & 84/6-3-2019 προσφυγών της ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 20 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., που θα συζητηθούν οι προσφυγές της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά του Δήμου μας και συγκεκριμένα κατά της επιβολής Τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναλυτικώς αναφερόμενα καθώς και σε κάθε νέα μετά από αναβολή συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση τις ανωτέρω προσφυγές και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σε αυτόν, εντολής μας.

 

  1. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με την προσφορά του και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

Η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, θα εκδοθεί με την έγκριση του δημοτικού προϋπολογισμού.

2020-02-03T11:28:47+00:00 Ιανουάριος 24th, 2020|
Επιστροφή