Απόφαση Δημάρχου 7743/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7.743/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-09 03:40
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε τριμελές όργανο για την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων για
μετάταξη στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Την κα. Σκάζα Αναστασία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, την οποία θα
αναπληρώνει η κα. Παντελέου Γεωργία του Χαράλαμπου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου
ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομικού).
2. Την κα. Βασιλείου Γεωργία του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Γκιόκας Ιωάννης του Βασιλείου,
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας –
ειδικότητας ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
3. Την κα. Ιωάννου Αικατερίνη του Ευάγγελου, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Καρράς Νικόλαος του Ελευθερίου, κλάδου
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής.
Πρόεδρος του Τριμελούς Οργάνου ορίζεται η κα. Σκάζα Αναστασία του Γεωργίου και
Γραμματέας ορίζεται η κα. Φόρτη Αικατερίνη του Δημητρίου, υπάλληλος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας – Ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικού.
Το Τριμελές Όργανο θα συνεδριάσει εντός του ωραρίου εργασίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

2022-05-10T11:42:20+00:00 Μάιος 9th, 2022|
Επιστροφή