37/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
37/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019)».

Περίληψη:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ», ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

2021-02-26T12:26:43+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Επιστροφή