233/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
233/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 11:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής
κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

Περίληψη:

Εγκρίνει το από 08-07-2021 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου, της υπ΄ αριθ. 24/25-06-2021 Μελέτης του Τμήματος περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

2. Αναδεικνύει την εταιρεία «BLUE DREAM ΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ροντογιάννη Ευάγγελο – Άρη, ως ανάδοχο της εν λόγω Υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της ποσού #43.657,32# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #10.477,76# στο συνολικό ποσό των #54.135,08# € είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

2021-07-28T11:10:51+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Επιστροφή