23/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 10:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη προέγκρισης ίδρυσης
ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, εντός του
παραλιακού πάρκου Λουτρακίου.

Περίληψη:

Χορηγεί στην κα. Μουλούδη Ελένη του Νικολάου προέγκριση ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών (ηλεκτρικά παιχνίδια με κερματοδέκτη) σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου, επιφάνειας 6,00 τ.μ., για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με το από 17-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και το κατατεθέν διάγραμμα της περιοχής, για την οποία σημειώνεται σε αυτό από την οικεία Δ/νση Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης ως επιτρεπόμενη χρήση γης «Ελεύθερος χώρος- Αστικό Πράσινο» (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ΠΔ 23/1987, όπως ισχύει, στις περιοχές «Ελεύθερος χώρος – Αστικό Πράσινο» εκτός άλλων επιτρέπεται η χρήση «Χώροι συνάθροισης κοινού, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής»).

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε ο ενδιαφερόμενος πλήρη γνώση αυτής

2021-07-28T10:32:31+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Επιστροφή