214/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
214/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-05 09:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπι
κών – εκτυπωτικών μηχανημάτων.
.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 9377/14-06-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Πληροφορικής του Δήμου, για τη συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 22.950,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 5.508,00 συνολικής δαπάνης 28.458,00 €

2021-07-05T09:39:08+00:00 Ιούλιος 5th, 2021|
Επιστροφή