163/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
163/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

: α. Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)». Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση
και την υλοποίηση της πράξης.
β. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου μας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη –
Δ.Ε.ΠΑΝ., στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων». Ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης .

Περίληψη:

 Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθ. 14578/24-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) ΑΤ11 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 Εγκρίνει την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου μας για την πράξη «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
 Ορίζει τον δημοτικό υπάλληλο κ. Σπυρίδωνα Καρακούση, ως αρμόδιο επικοινωνίας και Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης.
 Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.
B.
 Εγκρίνει
 την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. της αρμοδιότητας του Φορέα Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».
 το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων & του Δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ

2021-06-08T09:55:40+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή