162/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
162/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Πίνακα Προτεραιοποίησης πράξεων στα πλαίσια των
Προσκλήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Περίληψη:

Εγκρίνει τον Πίνακα Προτεραιοποίησης πράξεων κατά αύξοντα αριθμό στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Α/Α
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Προϋπολογισμός
σε € Φορέας
Υλοποίησης κατάσταση
1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

3.000.000,00
Δ.Ε.Υ.Α. Λ-ΑΘ Σε εξέλιξη
2 ‘’Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’
830.000,00
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Σε εξέλιξη
3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»
3.747.000,00
Δ.Ε.Υ.Α. Λ-ΑΘ Υποβληθείσα
προς αξιολόγηση
4 «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»
535.037,56
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Υποβληθείσα
προς αξιολόγηση
5 «Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων»
809.087,60€
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Υποβληθείσα
προς αξιολόγηση
6 «Δημιουργία έξυπνων διαβάσεων σε σχολεία του δήμου» 66.712,00
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Υποβληθείσα
προς αξιολόγηση
7 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» 946.000,00
Δ.Ε.Υ.Α. Λ-ΑΘ προς υποβολή
8 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ”
1.287.631,00
(υπό τελική διαμόρφωση)
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων προς υποβολή
9
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» 3.006.405,30*
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων προς υποβολή
10 «Ασφαλτόστρωση οδών σε εκτός
Σχεδίου περιοχές του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων – Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» 1.034.160,00
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων προς υποβολή

*Στη συγκεκριμένη πράξη το Υ/Ε 4 «Προμήθεια και εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 2.232.000€, λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου δύναται να ενταχθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθ.6, παρ.7 της ΥΠ.ΑΡ. 6302/8.4.2021 ΚΥΑ

2021-06-08T09:50:10+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή