129/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
129/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

Περίληψη:

1. Εγκρίνει, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την εκτέλεση προμήθειας καυσίμων του 1ου τμήματος της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης, έως του ποσού των #50.000,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, προς κάλυψη των αναγκών για την διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου μας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, καθώς και ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, σύμφωνα με την από 06-05-2021 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων.
2. Καταρτίζει πρόσκληση προς τον κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ – Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας,

2021-06-07T09:26:05+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή