119/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
119/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ12 με τίτλο » Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Ορισμός
υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

Περίληψη:

1. Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ:6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3, σε ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία λήξης) ΑΤ12 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και συγκεκριμένα την πράξη με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».
3. Ορίζει τον δημοτικό υπάλληλο κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟ, ειδικότητας ΤΕ Μηχ/κών Ηλεκτρολόγων, ως αρμόδιο επικοινωνίας και Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

2021-06-07T09:19:14+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή