Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
135/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

134/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

133/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
μας, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

127/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022

127/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 (ορθή επανάληψη).

123/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 153/2020 Α.Δ.Σ. περί
εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου για τις συναλλαγές του με την Τράπεζα της
Ελλάδος.

123/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα
τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε.
ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’, στα παρακάτω θέματα :
α)Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως
Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογι-
στή από ευθύνες διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01 – 31/12/2020.
γ)Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021– 31/12/2021.
δ)Ανακοινώσεις και προτάσεις.

122/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου για συναλλαγές του νπδδ «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» με Τράπεζες,
Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

121/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με Τράπεζες, Οργανι-
σμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές του, για το έτος 2022.

120/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ,
καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

116/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμμετοχή ή μη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων στις πιλοτικές δράσεις του ερευνητικού έργου
«Υβριδικά αυτόνομα ενεργειακά συστήματα έξυπνης δικτύωσης
& πρόβλεψης» με ακρωνύμιο «PHAETONS», στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου του
προγράμματος. Χωροθέτηση των υβριδικών συστημάτων

115/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
μας για το έτος 2021

111/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για μετατροπή ή μη του ωραρίου
απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών/στων με
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, για
το διδακτικό έτος 2021 – 2022.

110/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί επανεπιβολής ή μη του Σχεδίου Πόλεως
Λουτρακίου στα Ο.Τ. 121 – 122 (τμήμα οδού Ιβύκου).

108/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έναρξη διαπραγματεύσεων με την Club Hotel Casino Loutraki s.a.
για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

1 2 3 11 25 Next › Last »
Επιστροφή