Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
85/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο
χώρο στο Λουτράκι.

84/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας (περιοχή Σχίνου – οδός Ηπείρου).

82/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο
Λουτρακίου

81/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #959.171,10# € από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

80/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (7) με δικαίωμα αποζημίωσης από
τις ιδιοκτησίες 4, 5 & 6) της υπ΄αριθμ. 18/1974 πράξης αναλ/σμού στο
Λουτράκι, βάσει της 221/1994 Α.Π.Π.Κ.

79/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

78/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν
της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

74/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης
& λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου.
Καθορισμός ύψους Τέλους κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου και εγγυητικής επιστολής.

73/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστα –
σης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11)
στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατά –
ληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

69/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

68/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021)
στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

67/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

66/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία),
έτους 2021, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας».

65/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

64/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 24 Next › Last »
Επιστροφή