Αίτηση για προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Αίτηση για προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 1. Αίτηση του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), όπου δηλώνει το άτομο (σύζυγο, συγγενή, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και εάν στερείται των συγγενικών προσώπων ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, από δηλωμένο υπάλληλο ) που τους αναπληρώνουν μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων:
  1. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,
  2. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,
  3. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,
  4. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μία μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, του μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών. 
  5. προσωρινή ανικανότητα για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, (βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή).
  6. Βεβαίωση συγγένειας.
 2. Αίτηση από το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:10:02+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή