Αίτηση για εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, λόγω γήρατος – λόγω ασθενείας

Αίτηση για εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, λόγω γήρατος – λόγω ασθενείας

Αίτηση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), συνοδευόμενη από:

  1. Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των δύο συμβαλλομένων, επταετές, πρόσφατο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ. (ούτως ώστε να αποδεικνύεται η καταβολή της σύνταξης).
  3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Αστυνομικών Ταυτοτήτων του εκμισθωτή και του μισθωτή. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προηγούμενου μισθωτή, ότι αποχωρεί οικειοθελώς (σε περίπτωση αλλαγής μισθωτή χωρίς να έχει λήξει η προηγούμενη μίσθωση), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του εκμισθωτή, στην οποία να δηλώνεται ότι κατά την σύναψη του συμφωνητικού δεν έλαβε χρήματα ως «αέρα».
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μισθωτή, στην οποία να δηλώνεται ότι κατά την σύναψη του συμφωνητικού δεν κατέβαλε χρήματα ως «αέρα».
  7. Βεβαίωση ιατρική Κρατικού Νοσοκομείου ή δύο ιδιωτών ιατρών (λόγω ασθένειας).

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-04-10T16:39:08+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή