Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίων κατ’ το άρθρο 17 του ν. 3377/2005

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίων κατ’ το άρθρο 17 του ν. 3377/2005

 1. Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
  • Επωνυμία εταιρίας
  • τίτλος έκθεσης
  • Α.Φ.Μ.
  • πλήρη στοιχεία διεύθυνσης έδρας της εταιρίας)
  • Χαρακτήρα έκθεσης (αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή και στο ευρύ κοινό)
  • Χαρακτηρισμό έκθεσης ως περιφερειακής, τοπικής, πανελλήνιας ή διεθνούς
  • Ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί
  • Χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο
 3. Αντίγραφο καταστατικού (για Νομικό Πρόσωπο) ή βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση της Περιφέρειας προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιριών (αυτεπάγγελτη αναζήτηση εκτός από Α.Ε.)
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (υποβάλλεται μόνο η φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή της επιχείρησης & η Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (έτος ίδρυσης & Α.Φ.Μ. – αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 6. Βεβαίωση περί υποχρεωτικής παρουσίας παθολόγου γιατρού ή νοσοκόμας
 7. Επικυρωμένο φωτ/φο άδειας καταλληλότητας του στεγασμένου εκθεσιακού χώρου
 8. Κανονισμός συμμετοχής εκθετών
 9. Εμβαδόν του προβλεπόμενου μικτού χώρου
  *** (Για εκθέσεις που λειτουργούν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους η άδεια καταλληλότητας προσκομίζεται μαζί με σχεδιάγραμμα στο Δήμο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται αυτοδικαίως)
 10. Σχεδιαγράμματα χώρου στα οποία να εμφανίζονται σε κλίμακα οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής, οι χώροι βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και οι διάδρομοι επισκεπτών (που πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πλάτος)
 11. Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή νομέα δικαιούχου για δυνατότητα μίσθωσης για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης
  *** (Για εκθέσεις που θα λειτουργήσουν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους, η ανωτέρω βεβαίωση προσκομίζεται στο Δήμο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας της ανακαλείται)
 12. Φορολογική Ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 13. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της έκθεσης, η οποία θα υποβάλλεται 5 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, θα έχει διάρκεια ισχύος 1 μήνα και θα καταπίπτει υπέρ του δήμου σε περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας.
 14. Δημοτική ενημερότητα.

 

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:21:16+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή