Αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

Αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

 1. Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος με το ανάλογο χαρτόσημο και ένσημο που καταβάλλεται υπέρ του δήμου στην οποία θα κινείται το ζωήλατο όχημα σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
 2. Το παράβολο που αναλογεί για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος. Σύμφωνα με τον Οδηγό Αδειών της ΚΕΔΚΕ- ΕΕΤΑΑ 2009 το ύψος του παραβόλου δεν έχει καθορισθεί και ως εκ τούτου δεν θα ζητείται η καταβολή του μέχρι τον καθορισμό του.
 3. Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα
 4. Πιστοποιητικό γέννησης
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνεται:
  1. ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα.
  2. Υ.Δ. ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων κυκλοφορίας συμφωνούν  με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 33774/02.06.2009 (ΦΕΚ 1218/22.06.2009 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
 6. Έγγραφο που να προκύπτει ότι ο αιτών έχει την γνώση να ηνιοχεί,
 7. Έγγραφο που να προκύπτει ότι ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους(δίπλωμα οδήγησης)..
 8. εφ’ όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου
 9. Υ. Δ. περί του ότι η  επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.
  Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου, και
  βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί.
 10. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:24:30+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή